درباره انجمن

اهداف
عملكرد
مرتبطين
اعضاء مديريت
هدايا

آثار تاريخي

كليه آثار
عصار خانه ها
كاروانسرا
برج ها
حمام ها
آسياب ها
 
 


برگشت

درباره نجف آباد

تاريخچه
موقعيت جغرافيايي
ديباچه شناخت
امثال
باورها
بازي ها
تصنيف
مشاغل
رسومات ازدواج
رسومات عزا
رسومات عيدنوروز (new)

 

آب و هوا
ارتباط با ما
نظر خواهي
سايت هاي مرتبط

CopyRight 2004 Miras Najafabad . All Right Reserved . Powered by : Mgh2k3